vrijdag 30 januari 2015

Fun-Fact Friday: Cadaver Trials

Tegenwoordig zijn pausen zedige, saaie, oude mannen die alleen nog nonnen in beroering brengen. Vroeger was dat wel anders. Dat weet je misschien als je net als ik verslaafd was aan The Borgias of als je je bedenkt dat in vroegere tijden de paus niet alleen geestelijk, maar ook politiek leider van de wereld was. En als je een beetje hebt opgelet tijdens geschiedenis, weten  we allemaal dat macht niet gelukkig maakt, alleen paranoïde.
These days popes are pious, dull, old men who can only stir nuns. In earlier days, this was a lot different. Maybe that is something you know by watching The Borgias or by thinking that in those days the pope wasn't only the spiritual leader, but also the political leader of the world. And if you've paid a little attention during your history lessons, you may know that power doesn't make anyone happy, only paranoid. 

In 897 maakte Paus Stephanus VI (VII) -ja, zonder internet wist men niet meer zeker hoeveel ze er nou hadden gehad- het wel heel bond door zijn voorganger, Paus Formosus terecht te stellen. Formosus was echter het jaar ervoor overleden. Zijn lichaam werd daarvoor speciaal opgegraven en op een stoel gepositioneerd om de rechtszaak te kunnen bijwonen. Formosus werd beschuldigd van meineed, het in de steek laten van zijn eigen bisdom, ten gunste van een andere (nl dat van Rome) en van het uitoefenen van zijn ambt terwijl hij eigenlijk uit zijn functie gezet was. Iets waar hij waarschijnlijk inderdaad schuldig aan was, maar Stephanus zelf ook.
In 897 Pope Stephan VI (VII) - Yes, in a world without internet, sometimes people weren't sure how many Stephans they'd already had- gave true meaning to the word crazy, by putting his predecessor Pope Formosus to trial. Formosus probably could care less, he had died the year before. His body was dug up and placed on a chair in order to be present for this trial. He was being accused of perjury, transmigrating sees in violation of canon law and of serving as a bishop while actually a layman. Something he probably was guilty off. But the Stephanus himself also had transmigrated sees by becoming pope, while already being a bishop somewhere else. 
Formosus werd schuldig verklaard. Zijn officiële daden als Paus werden ongeldig verklaard (daarbij dus ook de aanstelling van Stephanus als bisschop van Angani - probleem opgelost). Drie vingers van zijn rechterhand, die vingers waarmee hij zijn wijdingen mee deed, werden afgehakt. Toen werd hij weer begraven.
Formosus was found guilty. His official acts and ordinations as pope were declared invalid (which also included Stephens appointment of bischop of Anagni - problem solved). The three fingers of his right hand, the fingers which he had used for blessings, were then cut off. And he was reburied. 

Als je denkt dat het daarmee wel gedaan was, dan ken je het Vaticaan nog niet. Nee, Formosus werd niet lang erna weer opgegraven en in de Tiber gegooid. Opgeruimd staat netjes. Tot het aanspoelde en door een kluizenaar werd gevonden, die de arme Formosus opnieuw begroef. Er werd gezegd dat hij vanaf toen wonderen kon verrichten. Hij werd echter weer opgegraven toen Stephanus' opvolger, Paus Theodorus II het lichaam in de Sint Pietersbasiliek liet herbegraven.
If you think that that was that, you don't know the Vatican. No, Formosus then was dug up again and his body was thrown in the Tiber. Until it washed up somewhere and was found by a hermit who reburied the body. It was said that after that the bodycould  perform miracles. The body was dug up again, when Stephanus sucessor, Pope Theodorus II gave Formosus a reburial at Saint Peter's basilica. 

Veel had Stephanus niet aan zijn rechtszaak. In tegendeel, het volk was zo woedend over dit macabere schouwspel dat hij een half jaar later bij een volkssopstand werd afgezet en in een kerker opgesloten, waar hij uiteindelijk werd gewurgd. Ze waren niet helemaal gek, die 9e eeuwse Romeinen.
Stephen didn't gain much from the trial. In fact, the people were so mad about this macabre show there was an uprising, which led to his imprisonment, where he was later strangled. They weren't all that mad, these 9th century Romans. 

Sources: wikipedia, atlasobscura, Lief


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen